top of page

השירותים הניתנים על ידינו:

הסמכה לתקן 
לניהול מידע פרטי
ISO 27701
הטמעה ויישום
תקנות
GDPR
CCPA
הסמכה לתקני
אבטחת מידע
ISO 27001
ISO 27017
ליווי להסמכות 
SOC2
PCI-DSS
NIST CSF
הטמעה ויישום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
ליווי והטמעת רגולציות רפואיות בתחום אבטחת המידע HIPAA
תקן 27799 ISO
ודרישות FDA
bottom of page